Tnsu Journal

วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม ฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน สำหรับผู้ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

อมรพันธ์ อัจจิมาพร บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา https://sportsyork.com/is-gclub-a-scam/ เกี่ยวกับวารสาร มาตรฐานทางจริยธรรม

อ่านวารสารทั้งหมด ได้ที่ Core Health & Fitness ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายแบรน์ดังระดับโลก**************************

เกี่ยวกับวารสารวิชาการ

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาแห่งประเทศไทย (สวกท) ตรวจสอบรายชื่อ วารสารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สรุปผลงานสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ปี 2562

กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น 3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ บรรณาธิการแถลง สวัสดีค่ะ ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วารสารกีฬา

การสมัครสมาชิกวารสาร (ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO) การสมัครสมาชิกในวารสารอื่นๆ (ผู้ใช้มี Username, Password ในระบบ ThaiJO เรียบร้อยแล้ว) การแก้ไขบทความ สำหรับผู้ประเมินบทความ

  • 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  • General Announcement: การปรับเปลี่ยน format ของบทความกำหนดการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO
  • สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • 3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  • องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

General Announcement: การปรับเปลี่ยน format ของบทความกำหนดการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ

การประเมินบทความ สำหรับบรรณาธิการ การพิจารณาบทความ สำหรับผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน กำหนดการรับวารสาร

วารสารกีฬา

1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double- blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre) 2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น ฉบับ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ ชาติ และระดับนานาชาติ 4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์และขอบเขต คู่มือการใช้งานระบบ Thai JO สมัครสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ลงทะเบียนอ่านวารสารหรือส่งบทความ คลิกที่นี่ ต้องสมัครสมาชิกและ login ก่อน อ่านวารสารทั้งหมด คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ ขั้นตอนการส่งบทความขึ้นเวปไซด์ คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO

Recommended

Free Email Updates
We respect your privacy.

sample category

The Cheapest Hosting on the Net!

lifestyle

Bad Credit? No Problem…